Old Mountain Farm Idus Martii

DOB: 3/15/23
ADGA ID: PD2291288

S: Old Mountain Farm Brave Elk
SS: Old Mountain Farm Swift Elk ++E84
SD: SG Old Mountain Farm Elke +V+V84

D: Old Mountain Farm 8th of May
DD: Old Mountain Farm Octaviaquinn EEEE91
DS: SG Old Mountain Farm Bold Elk +*B +EE86

Photos courtesy of Old Mountain Farm.